close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 czerwca 2017

  Ambasada RP w Królestwie Niderlandów z siedzibą w Hadze ogłasza sprzedaż w formie przetargu samochodu osobowego marki BMW 318i rok produkcji 2009, zakwalifikowanego jako majątek zbędny Ambasady RP w Królestwie Niderlandów z siedzibą w Hadze.

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego
  Ambasada RP w Królestwie Niderlandów z siedzibą w Hadze

   

  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
  Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 20.06.2017 r. o godz. 12.00 w Sali fortepianowej.

   

  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego
  Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można oglądać w Ambasadzie RP w Królestwie Niderlandów z siedzibą w Hadze  Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Sławomirem Gorskim tel. +31 641562192.

   

  4. Rodzaj, typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego oraz cena wywoławcza
  Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy BMW 318i rok produkcji 2009 o numerze rejestracyjnym CD7322. Samochód jest sprawny technicznie, przebieg 122 997 km, rodzaj paliwa-benzyna, ilość cylindrów-4, pojemność silnika 1995 cm3, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów, kolor ciemny grafit, radio, GPS, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, czujniki cofania, centralny zamek, system alarmowy.

   

  5. Cena wywoławcza 7 479,00 euro brutto

   

  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 750,00 euro brutto (10% ceny wywoławczej sprzedanego składnika rzeczowego majątku ruchomego).
   

  6.1 Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce w kasie Ambasadzie RP w Królestwie Niderlandów:
  Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

  lub przelewem na numer konta:
  EMBASSY OF POLAND
  ALEXANDERSTRAAT 25
  2514 JM DEN HAAG
  Nr konta: 430030355
  IBAN NL29DEUT0430030355
  BIC DEUTNL2N (SWIFT)

   

  Z dopiskiem w treści: wadium
  W terminie do dnia 20.06.2017 r. do godz. 11.00

  6.2 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  6.3 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  6.4 Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  7. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmy i adres siedziby oferenta, telefon, fax)
  2. Oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu

   

  8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu),
  należy złożyć w zaklejonej kopercie.
   

  Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:
  AMBASADA RP W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW
  ALEXANDERSTRAAT 25
  2514 JM DEN HAAG

   

  Na kopercie powinien znajdować się napis:

  „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego BMW 318i. Nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r. godzina 12.00”.

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.30-15.30 osobiście, lub pocztą nie później niż do dnia 20.06.2017 do godziny 11.00 do siedziby Ambasady RP w Królestwie Niderlandów.

   

  9. Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

   

  10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

   

  11. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę lub oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   

  12. Inne informacje
  12.1    Przetarg jest prowadzony na podstawie:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729)  oraz Zarządzenia nr 2 DGSZ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania składnikami majątku na placówkach zagranicznych podległych Ministrowi SZ.
  12.2  Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki    niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
  12.3  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
  12.4  O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o których mowa w pkt. 2 ustnie podczas otwarcia
  12.5  Przedmiot, o którym mowa w pkt 4. niniejszego ogłoszenia, stanowi własność Ambasady RP w Królestwie Niderlandów z siedziba w Hadze, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten składnik majątku ruchomego, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
  12.6  Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną.
  12.7  Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  12.8  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
  12.9  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  12.10 Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia.
  12.11 Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi  w  całości Kupujący.

   

  Załącznik nr 1 - Oświadczenie 

   

  Załącznik nr 2 - Regulamin

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: