close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 marca 2017

  Uprzejmie zapraszamy partnerów polonijnych do współpracy z Ambasadą RP w Hadze przy realizacji tzw. projektów polonijnych współfinansowanych z środków budżetowych. Podmioty zainteresowane (zarejestrowane stowarzyszenia, organizacje polonijne, osoby fizyczne) zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją. Pozostajemy do dyspozycji Państwa, jak chodzi o udzielanie odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące niniejszej tematyki. Prośby o informacje uzupełniające należy kierować na adres e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

  Zasady realizacji projektów polonijnych we współpracy z partnerami polonijnymi

   

  Niniejszym przedstawiamy najważniejsze informacje odnoszące się do zasad współpracy Placówki z partnerami polonijnymi w związku z realizacją tzw. projektów polonijnych współfinansowanych ze środków dystrybuowanych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ).

   

  Wnioski projektowe na II półrocze 2017 r. prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl ,  w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r.

   

  Uprzejmie prosimy o bardzo rzetelne i kompletne wypełnienie formularza wniosku projektowego oraz informacji nt. Państwa danych kontaktowych.

   

  Szczegółowy kosztorys powinien być zarówno dołączony (z zaznaczeniem pozycji, które miałyby być sfinansowane ze środków przyznanych przez DWPPG MSZ), jak i uzupełniony w treści formularza.

   

  W przypadku składania przez Państwa więcej niż jednego wniosku projektowego, prosimy o ich zhierarchizowanie od najwyżej do najniżej ocenianego przez wnioskodawcę.

   

  Informujemy również, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt, oraz iż podwykonawcami umowy nie mogą być osoby, ani podmioty powiązane z członkami władz wnioskodawcy (w wypadku zarejestrowanych organizacji) ani z samym wnioskodawcą (w wypadku osób fizycznych).

   

  Nie istnieje możliwość zaliczkowania projektów. Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są rzecz partnera, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez partnera na placówkę lub -  jeśli przewidziano  to w umowie – noty księgowej z załączonymi rachunkami dokumentującymi wydatki  poniesione przez partnera.

   

  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, możliwy jest etapowy odbiór przedmiotu umowy, a co za tym idzie etapowe finansowanie projektu.

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku (max. do 10 grudnia).

   

  Prosimy o przestrzeganie terminów realizacji projektów. W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu lub niemożności realizacji projektu, prosimy o niezwłoczne pisemne (mailowe) powiadomienie.

   

  II. Projekty polonijne finansowane są w ramach trzech omówionych niżej funduszy polonijnych:

   

  1. Środki z funduszu polonijnego Szkolnictwo polskie za granicą przeznaczane są, przede wszystkim, na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, poza Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi finansowanymi przez MEN/ORPEG. Wsparcie obejmuje w szczególności wynajem sal lekcyjnych, sfinansowanie kosztów dojazdu dzieci do szkół czy zatrudnienie nauczycieli. Środki przeznacza się także na zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sal lekcyjnych. W ramach funduszu dofinansowuje się również konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, a także organizuje zajęcia dodatkowe, imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży, jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, wycieczki edukacyjne.

   

  2. Środki z funduszu polonijnego Kultura i sztuka oraz pozostała działalność –przeznacza się, przede wszystkim, na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, kombatanckich uroczystości rocznicowych, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu dofinansowuje się ponadto zakup instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, wydawnictw  i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla mniejszości polskich i środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.

  W jego ramach finansuje się w również koszty zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą, m.in. podczas uroczystości z okazji Wszystkich Świętych – 1 listopada. Możliwe jest także ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy i tablic pamiątkowych oraz realizacją pomników i tablic.

   

  3. Fundusz polonijny Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą przeznaczony jest na finansowanie punktów doradztwa prawnego w krajach migracji zarobkowej. (punkty porad prawnych, infolinie itd.).

   

  Przy ocenie wniosku stosowane są następujące kryteria o jednakowej wadze:

   

  - zgodność z aktualnymi priorytetami polityki polonijnej,

  - wartość merytoryczna projektu,

  - innowacyjność/ konieczność kontynuowania (alternatywnie),

  - relacja wartość merytoryczna/ koszt projektu,

  - udział finansowania z innych źródeł.

   

  Projekt winien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz projektowy.

  2. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami w latach 2015-2020 Załącznik nr 2.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: