close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  1.  Obywatelem UE jest:

  • obywatel państwa członkowskiego UE,
  • obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein),
  • obywatel Konfederacji Szwajcarskiej. 

  2.  Członkami rodziny obywatela UE są:

  • współmałżonek,
  • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

  3.  Odmowa wydania wizy następuje gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego,
  • odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji; od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  PROCEDURA:

   

  • staw się osobiście w Wydziale Konsularnym w godzinach pracy urzędu, z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej (szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej);
  • nie ma konieczności wcześniejszego umawiania spotkania

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

   

  1. wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
  2. ważny paszport,
  3. dokument potwierdzający bycie członkiem rodziny obywatela UE (patrz punkt b – powyżej),
  4. dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  KOSZT:

                    nie podlega opłacie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: