close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 • Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy należy koniecznie zapoznać się z przepisami dotyczącymi opieki nad dziećmi. Wiele przydatnych informacji na ten temat można znaleźć w poradniku NOWY W HOLANDII

   

  Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli Państwu na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnych konsekwencji czy traumatycznych przeżyć wynikających z niewiedzy o systemie prawnym regulującym opiekę nad małoletnimi.

   

   

  WIELE ZACHOWAŃ W RELACJACH MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI, PRAWNIE I KULTUROWO DOPUSZCZALNYCH W POLSCE, W INNYCH PAŃSTWACH TRAKTOWANYCH JEST JAKO NARUSZENIE PRAW DZIECKA SKUTKUJĄCE SUROWYMI KONSEKWENCJAMI.

   

  Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej.

   

   

  Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach mogą być zgłaszane tak przez szpitale, szkoły jak i sąsiadów właściwym służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Holandii. 

   

   

  Pamiętać należy również, że obok przepisów miejscowych podstawą prawną wszelkich działań podejmowanych przez miejscowe służby socjalne są  przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z którymi właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach małoletnich są organy sądowe państwa, w którym dzieci aktualnie przebywają.

   

   

  Podkreślenia przy tym wymaga, że sam FAKT POSIADANIA STATUSU CUDZOZIEMCA NIE ZWALNIA W NAJMNIEJSZYM STOPNIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED MIEJSCOWYM PRAWEM NA RÓWNI Z OBYWATELAMI TEGO KRAJU I NIE DAJE PODSTAW DOMAGANIA SIĘ UPRZYWILEJOWANEGO TRAKTOWANIA.

   

   

  Podstawy prawne w dziedzinie opieki nad dzieckiem w Holandii

   

  Podstawą prawną działań służb socjalnych są trzy konwencje:

   

  1. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci zawarta w dniu 19 października 1996 r.
  2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona  w dniu 25 października 1980 r.
  3. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w dniu 29 maja 1993 r.

    

   

  W ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Ministerie van Veiligheid en Justitie), działa Rada Ochrony Dzieci (Raad voor de Kinderbescherming), która jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą ochronę dziecka. Raad voor de Kinderbescherming działa, w oparciu o holenderskie prawo cywilne i karne, w obronie praw dziecka, którego rozwój i wychowanie jest zagrożone. Rada tworzy warunki do zmniejszenia tych zagrożeń i do zapobiegania nim. Prowadzi niezależne dochodzenie czy rozwój dziecka w rodzinie jest zagrożony, daje rekomendacje w procesie sądowym i proponuje środki zaradcze lub sankcje. Ściśle współpracuje z innymi organizacjami.

   

   

  Zadania Rady Ochrony Dzieci i podstawa prawna:

   

  • ochrona dzieci (Kodeks Cywilny - Księga I, art. 239 i art. 254-269)
  • regulacje dot. sprawowania opieki i kontaktów (Kodeks Cywilny - Księga I, art. 251, 377b, art. 377f)
  • nadzór nad nieletnimi (Kodeks Postępowania Karnego - art. 494)
  • adopcja (Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze w dniu 29 maja 1993 r.

   

   

  Działania te dotyczą każdego dziecka mieszkającego w Królestwie Niderlandów, niezależnie od jego narodowości. We wszystkich działaniach Rady na pierwszym miejscu jest dobro dziecka.

   

   

  Broszura zawierająca informacje o działaniu Raad voor de Kinderbescherming (About the Child Care and Protection Board) w wersji angielskiej znajduje się pod adresem: http://www.rvdk.nl/over_de_raad/brochures/vertaalde_brochures/index.aspx

   

   

  Ochrona dziecka ma na celu zapobieżenie trudnościom wychowawczym, wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka oraz, jeśli istnieje taka konieczność - częściowe lub zupełne zastąpienie rodziców w tym procesie. Dotyczy to małoletnich, ich rodzin oraz innych osób sprawujących opiekę, w sytuacji zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa, moralności dzieci oraz narażania na poważne niebezpieczeństwo (w ocenie tutejszych władz) jego rozwoju szkolnego, fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego czy społecznego. Przesłanką do podjęcia interwencji może być np. podejrzenie o uraz cielesny, podejrzenie o wykorzystywanie seksualne, wagarowanie, spóźnianie się do szkoły, płacz dziecka, odgłos klapsów. Interwencję podejmuje się na podstawie zgłoszenia, którego mogą dokonać np. sąsiedzi, członkowie rodziny, lekarze, nauczyciele.

   

   

  Zgłoszenie składa się bezpośrednio do Biura ds. Opieki nad Młodzieżą (Bureau Jeugdzorg BJZ) lub do AMK (Advies en Meldpunt Kindermishanteling) www.amk-nederland.nl

   

   

  Informacja z AMK lub BJZ przekazywana jest do Raad voor de Kinderbescherming, która, w zależności od okoliczności, rodzaju problemu, powagi sytuacji podejmuje dalsze działania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, kieruje sprawę do sądu i dziecko może trafić do rodziny zastępczej. Starsze  dzieci (od 12 lat) mogą zostać umieszczone w internacie lub innej placówce opiekuńczej. W pierwszej kolejności Raad voor de Kinderbescherming  stara się ocenić czy rozwój dziecka w rodzinie nie jest zagrożony i czy wystarczy nadzór lub pomoc w osobie kuratora albo mentora. Opieką objęte są dzieci do 18 roku życia.  Instytucją powołaną do bezpośredniego kontaktu z rodziną i z dzieckiem oraz do wykonywania decyzji Rady i sądu jest Biuro ds. Opieki nad Młodzieżą (Bureau Jeugdzorg).

   

   

  Jeżeli dziecko decyzją sądu znajdzie się w rodzinie zastępczej (zazwyczaj jest to termin trzymiesięczny), należy bezwzględnie wypełniać zalecenia sądu, dostosowywać się do wymogów, np. podczas spotkań z dzieckiem. Za wszelką cenę należy unikać wchodzenia w otwarty konflikt z pracownikami Bureau Jeugdzorg, których opinia na temat rozwoju psychofizycznego dziecka oraz z przebiegu spotkania rodziców z dzieckiem jest wykorzystywana w postępowaniu dowodowym w sądzie.

   

   

   

  Należy pamiętać, że kryterium narodowości ma w kontekście spraw rodzinnych drugorzędne znaczenie. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka instytucje holenderskie mają prawo do ingerencji. Sprawa z reguły bardzo szybko trafia do sądu. Decyzje sędziego ds. dzieci mają z reguły charakter czasowy i dlatego istotnym jest ścisłe realizowanie wskazań sądu i dobra współpraca z instytucjami opieki. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.

   

  W przypadku, kiedy sprawa opieki nad dzieckiem trafi do sądu, wskazane jest:

   

  • korzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tematyce rodzinnej i opiekuńczej adwokatów
  • polubowna współpraca z instytucjami i poradniami
  • uprzednie wystąpienie do sędziego o pomoc tłumacza podczas rozprawy w przypadku słabej znajomości języka
  • realizowanie postanowień sądu i odpowiadanie na jego wezwania

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: