close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO 

   

  PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY OBYWATELSKIE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej (szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej);
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1. dokładnie wypełniony pismem technicznym, czytelnie podpisany wniosek do Prezydenta RP z podaniem numeru telefonu kontaktowego (wniosek do pobrania);

  Uwaga: Wniosek obejmuje małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską rodzica, w przypadku gdy:

  a)    drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,

  b)    drugie z rodziców (niezależnie od jego obywatelstwa) złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

  Danych dziecka nieobjętego wnioskiem we wniosku nie umieszcza się.

  W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

  1. ważny paszport polski oraz dowód osobisty lub oświadczenie o jego zwrocie do urzędu gminy w Polsce lub oświadczenie o jego nieposiadaniu, a także polski paszport oraz dowód osobisty (jeśli był wydany) dziecka objętego wnioskiem;
  2. dokument stwierdzający nabycie obywatelstwa holenderskiego (kopia holenderskiego paszportu lub dowodu osobistego bez tłumaczenia na język polski lub dokument o naturalizacji wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski - dotyczy również dzieci objętych wnioskiem);
  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu małoletnich dzieci (dotyczy osób nieposiadających małoletnich dzieci);
  4. zwięzły życiorys własnoręcznie podpisany, zawierający najistotniejsze fakty (nauka, praca, małżeństwa, rozwody, dzieci, zmiany obywatelstwa z podaniem konkretnych dat);
  5. polski odpis aktu urodzenia (skrócony lub zupełny lub na druku wielojęzycznym) i polskie odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci objętych wnioskiem (w przypadku dzieci nieobjętych wnioskiem można przedstawić akty zagraniczne na drukach wielojęzycznych);
  6. polski odpis aktu małżeństwa z ewentualną adnotacją o rozwodzie
  7. oświadczenie drugiego z rodziców (niezależnie od jego obywatelstwa) o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez małoletniego objętego wnioskiem;
  8. postanowienie sądu RP o rozwodzie, gdy brak jest adnotacji o nim w akcie małżeństwa oraz w przypadku posiadania z tego małżeństwa małoletnich dzieci;

  Rozwód zagraniczny – jeśli uprawomocniony przed 01.05.2004r. - musi być uznany przez sąd okręgowy w Polsce (dla osób niezameldowanych w Polsce właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Solidarności 127, tel/fax 0048-22-620 36 52). Rozwód zagraniczny uprawomocniony po 01.05.2004 r. jest automatycznie uznawany przez prawo polskie.

  1. jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat, wymagane jest jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego;
  2. jedno zdjęcie paszportowe oraz zdjęcia paszportowe dzieci objętych wnioskiem;
  3. inne dokumenty wskazane przez Wydział Konsularny Ambasady RP.

   

  UWAGA:

  • Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów. Wydział Konsularny Ambasady RP może zalegalizować kopie dokumentów po porównaniu z oryginałami.
  • Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski u tłumacza przysięgłego. 
  • Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 4 i 5 muszą być sporządzone w języku polskim i własnoręcznie podpisane.
  • Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 oraz 10 przyjmuje do protokołu w języku polskim konsul. Obecność ww. osoby w konsulacie wraz ważnym dokumentem tożsamości jest obowiązkowa.

   

   KOSZT:

                    360 euro

  Wszystkie opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku

   

  PRZECIĘTNY CZAS OCZEKIWANIA:

                          około 12 miesięcy

   

  Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP. Decyzję Prezydenta RP należy przetłumaczyć na język holenderski u tłumacza przysięgłego. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: