close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • ZAPISY NA WIZYTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

   

  W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadził z dniem 01 sierpnia 2013 r. system internetowych zapisów na spotkania w sprawach paszportowych, prawnych, obywatelskich i wizowych.

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z tego zakresu powinny zapisywać się poprzez aplikację MSZ E-konsulat, dostępną na www.haga.msz.gov.pl w zakładce „E-KONSULAT”.

   

   

  Więcej informacji na temat zasad rejestrowania wizyt znajdą Państwo w zakładce "E-KONSULAT"

   

   

   

   


   

  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO 

   

   

  W związku z ubieganiem się o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:

   

   

  1/ dokładnie wypełniony pismem technicznym, czytelnie podpisany wniosek do Prezydenta RP z podaniem numeru telefonu kontaktowego (wniosek do pobrania);

   

   

  Uwaga: Wniosek obejmuje małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską rodzica, w przypadku gdy:

   

  a) drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,

   

  b) drugie z rodziców (niezależnie od jego obywatelstwa) złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

   

  Danych dziecka nieobjętego wnioskiem we wniosku nie umieszcza się.

   

  W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się    o rozstrzygnięcie do sądu.

   

   

   

  2/ ważny paszport  polski oraz dowód osobisty lub oświadczenie o jego zwrocie do urzędu gminy w Polsce lub oświadczenie o jego nieposiadaniu, a także polski paszport oraz dowód osobisty (jeśli był wydany) dziecka objętego wnioskiem;

   

   

  3/ dokument stwierdzający nabycie obywatelstwa holenderskiego (kopia holenderskiego paszportu lub dowodu osobistego bez tłumaczenia na język polski lub dokument o naturalizacji wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski - dotyczy również dzieci objętych wnioskiem);

   

   

  4/ własnoręcznie podpisane oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu małoletnich dzieci (dotyczy osób nieposiadających małoletnich dzieci);

   

   

  5/ zwięzły życiorys własnoręcznie podpisany, zawierający najistotniejsze fakty (nauka, praca, małżeństwa, rozwody, dzieci, zmiany obywatelstwa z podaniem konkretnych dat);

   

   

  6/ polski odpis aktu urodzenia (skrócony lub zupełny lub na druku wielojęzycznym) i  polskie odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci objętych wnioskiem (w przypadku dzieci nieobjętych wnioskiem można przedstawić akty zagraniczne na drukach wielojęzycznych);

   

   

  7/ polski odpis aktu małżeństwa z ewentualną adnotacją o rozwodzie;

   

   

  8/ oświadczenie drugiego z rodziców (niezależnie od jego obywatelstwa) o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez małoletniego objętego wnioskiem;

   

   

  9/ postanowienie sądu RP o rozwodzie, gdy brak jest adnotacji o nim w akcie małżeństwa  oraz w przypadku posiadania z tego małżeństwa małoletnich dzieci;

   

   

  10/ jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat, wymagane jest jego oświadczenie  o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego;

   

   

  11/ jedno zdjęcie paszportowe oraz zdjęcia paszportowe dzieci objętych wnioskiem;

   

   

  12/ inne dokumenty wskazane przez Wydział Konsularny Ambasady RP.

   

  Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów. Wydział Konsularny Ambasady RP może zalegalizować kopie dokumentów po porównaniu z oryginałami. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski u tłumacza przysięgłego. 

   

  Okres oczekiwania na decyzję: do 12 miesięcy.

   

   

  UWAGA:

  Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 4 i 5  muszą być sporządzone w języku polskim i własnoręcznie podpisane.

   

  Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 oraz 10 przyjmuje do protokołu w języku polskim konsul  (od osoby zamieszkałej za granicą, w tym również od cudzoziemca), obecność  ww. osoby w konsulacie wraz ważnym dokumentem tożsamości jest obowiązkowa. Oświadczenie obywatela polskiego jak również cudzoziemca legalnie zamieszkującego legalnie na terytorium Polski może być przyjęte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Odpisy aktów stanu cywilnego osób objętych wnioskiem muszą być wydane przez polski urząd stanu cywilnego. Oznacza to, że odpisy sporządzone w Niderlandach muszą być umiejscowione, we właściwym ze względu na ostanie miejsce zamieszkania,  USC w Polsce.

   

  Rozwód zagraniczny - uprawomocniony przed 01.05.2004r.  -  musi być uznany przez sąd okręgowy w Polsce (dla osób niezameldowanych w Polsce właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Solidarności 127, tel/fax  0048-22-620 36 52). Rozwody uprawomocnione po 01.05.2004 r. umiejscawia się bezpośrednio we właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania  USC w Polsce.

   

  Przyjmowane są wyłącznie skompletowane dokumenty.

   

  Opłatę konsularną w wysokości 360,- euro należy niezwłocznie wpłacić na konto IBAN: NL06DEUT 0488 2824 70,  BIC: DEUT NL2N (odbioca: Poolse Ambassade) lub gotówką w kasie Wydziału Konsularnego.

   

  Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP. Decyzję Prezydenta RP należy przetłumaczyć na język holenderski u tłumacza przysięgłego. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: