close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • POLEN EN DE OPCW

 • Polen heeft 13 januari 1993 als één van de eerste landen het Verdrag Chemische Wapens (CWC) getekend en werd lid van de OPCW op het moment van oprichting van de organisatie op 29 april 1997. In 2001 werd de wet op uitvoering van het Verdrag in Polen aangenomen (De Minister van Buitenlandse Zaken is het Nationale Orgaan).   

   

  Polen heeft binnen de termijn alle vereiste verklaringen afgelegd (beginselverklaring; jaarlijkse economische verklaringen, in de herfst af te leggen aangaande de geplande productie en in de lente aangaande de productie in het afgelopen jaar; jaarlijkse verklaringen aangaande nationale programma's van verdediging tegen chemische wapens conform Art. X CWC) en aan haar verplichtingen voldaan aangaande hulpverlening conform Art. X (bijdrage aan het fonds van 50.000 gulden, dus ruim 20.000 euro). Op 6 november 2009 heeft de bilaterale overeenkomst met de OPCW het licht gezien inzake privileges en immuniteiten van de Organisatie (ondertekend in Den Haag in augustus 2008; geratificeerd  in september 2009). Polen ontvangt regelmatig economische controles van de OPCW.

   

  Vanaf het ontstaan is Polen actief  betrokken bij het werk van de OPCW. Op dit moment is Polen voor de vijfde maal vertegenwoordigd in de uitvoerende Raad van de OPCW. De lopende termijn in de Raad  is voor Polen begonnen op 12 mei 2013 en zal duren tot 11 mei 2015. Vertegenwoordiger van Polen in de Raad is Ambassadeur Jan Borkowski – Permanent Vertegenwoordiger van de Republiek Polen bij de OPCW.

   

   

  Polen heeft alle politieke organen van de organisatie voorgezeten, te weten de Uitvoerende Raad en de Lidstaten-Conferentie. Krzysztof Paturej is van mei 1998 tot mei 1999  Voorzitter van de raad geweest en van november 2004 tot november 2005 Voorzitter van de Conferentie van de Lidstaten van het Verdrag. In 2013 heeft Krzysztof Paturej van 8 tot 19 april de Derde Overzichtsconferentie van het Verdrag over het verbod op chemische wapens voorgezeten, welke is afsloten met  het aannemen van een consensus slottekst. Polen zijn ook aanwezig in de hulporganen van de OPCW en raadgevende lichamen, onder meer in de Wetenschappelijke Adviesraad. In het kader van de OPCW is Polen ook betrokken geweest bij het coördineren  van de uitvoering van Artikel X van het Verdrag, handelend over hulp en bescherming bij mogelijk gebruik van chemische wapens.

   

   

  Een speciale rol van Polen bij de promotie van het Verdrag Verbod Chemische Wapens berust op het feit, dat Polen, als enige sponsor, jaarlijks een ontwerpresolutie inzake uitvoering van het Verdrag Verbod Chemische Wapens inbrengt in de beraadslagingen van het 1e Comité van de Algemene Vergadering van de VN.  Tot nu toe is deze resolutie altijd met consensus aangenomen.    

   

  Tot  nu toe  hebben de Directeuren-generaal van de OPCW Polen tweemaal bezocht. De eerste maal in december 2009 toen de toenmalige Directeur-generaal van de Organisatie Regelio Pfirter onder meer minister Radosław Sikorski ontmoette. Het tweede bezoek vond plaats in november 2010. De huidige Directeur-generaal van de OPCW Ahmet Üzümcü sprak met vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Defensie en het Bureau Nationale Veiligheid.

   

  De activiteiten van Polen beperken zich niet tot politieke contacten, maar omvatten ook een steeds breder aandeel van de chemische industrie in de ondersteuning van het werk van de OPCW. Poolse chemische bedrijven nemen regelmatig deel aan het prestigieuze programma van internationale samenwerking van de OPCW, genaamd Associate Programme. In dat kader worden scholingen aangeboden aan chemici uit ontwikkelingslanden.

   

  In het kader van de OPCW promoot Polen het aanpakken van belangrijke onderwerpen voor de toekomst van het regiem van verbod op chemische wapens. Een daarvan is de kwestie van chemische veiligheid (chemical safety and security). Ondersteuning van de inspanningen van landen om een voldoende staat van veiligheid te verzekeren van chemische installaties en substanties is zeer belangrijk in onze tijd van globalisering en wereldwijde expansie van de chemische industrie. Polen is van mening, dat de OPCW in de toekomst haar fundamentele functie aangaande uitbanning van chemische wapens niet dient te verlaten, maar tegelijkertijd dient te evolueren in de richting van mogelijkheden tot reductie van bedreigingen voortvloeiend uit ongeautoriseerd gebruik van toxische chemicaliën, onder meer door niet-gouvernementele agenten.

   

  Polen promoot ook samenwerking tussen de OPCW, de Verdragspartners en externe partners, onder meer wetenschappelijke milieus, de industrie en NGO's. In deze tijd van expansie van chemische industrie en veranderende omgeving in verband met ontwikkelingen in technologie en wetenschap is een partnerrelatie van de OPC met externe acteurs belangrijk voor de handhaving van een actieve rol van de OPCW. Een van de terreinen van inbreng van de Organisatie in de toekomst in het kader van de hierboven omschreven samenwerking is de kwestie van chemische veiligheid. In dat verband promoot Polen de activiteiten van het Internationaal Centrum Chemische Veiligheid, dat in opgericht in Tarnów in antwoord op de behoeften van bepaalde landen voor ondersteuning bij het opzetten van onderzoekspotentieel, ontwikkeling, opslag, productie en veilige toepassing van chemicaliën op door het Verdrag Chemische Wapens niet verboden terrein.

   

  Tags: Polen OPCW

  Print Print Share: