close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ MSZ W RAMACH TZW. FUNDUSZY POLONIJNYCH PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRZEZ PARTNERÓW POLONIJNYCH – PROJEKTY CAŁOROCZNE ORAZ DO REALIZACJI W I POŁOWIE 2019 R.

   

   

  Lp.

  Nazwa projektu

  Fundusz polonijny

  Kwota w Euro

  Nazwa partnera polonijnego

  1

  Punkt darmowego doradztwa prawnego dla polskich migrantów, Haga

  Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

  7 500,00

  Fundacja BARKA

  2

  Nieodpłatna pomoc psychologa dla rodzin i młodzieży pochodzenia polskiego w Holandii

  Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

  2 000,00

  Fundacja BARKA

  3

  Punkt porad prawnych dla Polaków, Amsterdam

  Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

  5 500,00

  Fundacja Advies voor Polen

  4

  Zajęcia dramy i warsztaty teatralne w roku 2019

  Szkolnictwo polskie za granicą

  1 044,00

  Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa

  5

  Polskie ślady w amsterdamskich muzeach

  Szkolnictwo polskie za granicą

  510,00

  Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa

  6

  Wykłady dla rodziców i młodzieży

  Szkolnictwo polskie za granicą

  1 100,00

  Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa

  7

  Zaplecze poligraficzne dla Szkoły Polonijnej im. Gen. St. Maczka w Brabancji Północnej

  Szkolnictwo polskie za granicą

  899,90

  Szkoła Polonijna im. Generała S.Maczka w Bredzie – Fundacja Pro Polonia

  8

  Uczymy z klasą

  Szkolnictwo polskie za granicą

  1 790,00

  Szkoła Polonijna im. Generała S.Maczka w Bredzie – Fundacja Pro Polonia

  9

  Działalność Polskiej Szkoły w Tilburgu

  Szkolnictwo polskie za granicą

  2 000,00

  Fundacja Polska Szkoła w Tilburgu

  10

  Szkolenie dla zarządów szkół członkowskich

  Szkolnictwo polskie za granicą

  300,00

  Forum Polskich Szkół w Holandii

  11

  Statutowa działalność Forum Polskich Szkół w Holandii

  Szkolnictwo polskie za granicą

  440,00

  Forum Polskich Szkół w Holandii

  12

  Przegadaj ze mną te trudne tematy

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  3 000,00

  Fundacja TAMITU

  13

  Dziecięce warsztaty naukowe - ARCHITEKTURA

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  1 995,00

  Fundacja TAMITU

  14

  Spektakl teatralny dla dzieci oparty na klasyce polskiej poezji dziecięcej

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  3 390,00

  Firma mART77

  15

  Kwartalnik "Scena Polska"

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  2 000,00

  Fundacja Scena Polska

  16

  Teatr Bez Granic

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  3 800,00

  Fundacja Scena Polska

  17

  Wierszowisko

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  2 825,00

  Forum Polskich Szkół w Holandii

  18

  Grupa Rekonstrukcyjna „Czarne Diabły” przy Fundacji Pro Polonia

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  1 875,00

  Fundacja Pro Polonia

  19

  Koncert dla Niepodległej - wieczór z pieśnią i poezją polską

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  800,00

  Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne

  20

  VI Międzynarodowy wakacyjny konkurs fotograficzny dla polonijnych dzieci

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  500,00

  Forum Polskich Szkół w Holandii

  21

  Studio filmów animowanych dla dzieci

  Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

  1 320,00

  ArtAmbulance

   

   


   

  OSTRZEŻENIE DLA POSIADACZY POJAZDÓW, W KTÓRYCH POLSKICH DOWODACH REJESTRACYJNYCH FIGURUJĄ DANE POPRZEDNICH WŁAŚCICIELI

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze informuje, że obserwuje powtarzające się przypadki zajmowania przez holenderską policję pojazdów, których kierującymi nie są osoby ujawnione jako właściciele w polskim dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

   

  Prowadzący pojazdy zarejestrowane na inne osoby mogą być konfrontowani z zatrzymaniem przez policję, uniemożliwieniem dalszej jazdy, a następnie odholowaniem pojazdu i zatrzymaniem tablic rejestracyjnych. Zajęcie jest skuteczne do czasu wykazania przez posiadacza samochodu, na podstawie polskiego dowodu rejestracyjnego, że jest właścicielem pojazdu. Wdrożenie procedury zajęcia wiąże się z poważnymi niedogodnościami oraz z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

   

  Aby uniknąć tego typu sytuacji zalecamy kierowcom zarejestrowanych w Polsce pojazdów, aby przed przybyciem do Holandii, podporządkowali się obowiązkowi przewidzianemu w art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260) i zawiadomili właściwego starostę, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Dopełnienie powinności w tym względzie uchroni przez potencjalnymi niedogodnościami związanymi z brakiem możliwości wykazania w Holandii swojego statusu właścicielskiego względem pojazdu.

   

  Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek opłacania podatków MRB (motorrijtuigenbelasting) i BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen). Zaniechanie opłacania w/w należności także może poskutkować zajęciem pojazdu. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zameldowania się w Holandii lub w sytuacji przybywania przez okres co najmniej 3 miesięcy w roku (w sposób ciągły lub przerywany) i rozpoczęcia korzystania z tutejszej infrastruktury drogowej. MRB jest wymagany bez względu, czy auto zostało przerejestrowane w Holandii i posiada miejscowe tablice rejestracyjne.

   


   

  WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINASOWANYCH Z TZW. FUNDUSZY POLONIJNYCH MSZ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI POLONIJNYMI W II POŁOWIE 2018 R.

   


   

  WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINASOWANYCH Z TZW. FUNDUSZY POLONIJNYCH MSZ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI POLONIJNYMI W I POŁOWIE 2018 R. LUB W OKRESIE CAŁEGO ROKU 2018

   


   

  PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MSZ - II TURA

   

   

  Zapraszamy partnerów polonijnych do współpracy z Ambasadą RP w Hadze przy realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Termin składania wniosków o finansowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w II półroczu 2018 r. upływa 15 kwietnia 2018 r. Zapraszamy do występowania z wnioskami.

   

   

  Podmioty zainteresowane (np. zarejestrowane stowarzyszenia, organizacje polonijne, osoby fizyczne) zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na stronie Ambasady: http://haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/zasady_dofinansowywania_projektow/

   

  Wnioski dot. projektów przewidzianych do  realizacji w II półroczu 2018 r. prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2018 r.

   

  Prosimy o rzetelne i kompletne wypełnienie formularza wniosku projektowego.

   

  Informujemy, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez MSZ środków na konkretny projekt, oraz iż podwykonawcami umowy nie mogą być osoby, ani podmioty powiązane z członkami władz wnioskodawcy (w wypadku zarejestrowanych organizacji), ani z samym wnioskodawcą (w wypadku osób fizycznych).

   

  Nie istnieje możliwość zaliczkowania projektów. Przyznane przez MSZ środki wypłacane są rzecz partnera, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez partnera albo -  jeśli przewidziano to w umowie – noty księgowej z załączonymi rachunkami dokumentującymi wydatki  poniesione przez partnera.

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe  do 10 grudnia 2018 r.

   


   

   

  KOMUNIKAT DLA POLSKICH FIRM TRANSPORTOWYCH I KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK WJEŻDŻAJĄCYCH DO HOLANDII

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze informuje, że w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 20.12.2017 r. władze holenderskie zapowiadają na 2018 r. podejmowanie zdecydowanych kroków w celu zapewnienia wykonywania na swoim terytorium Rozporządzenia UE 561/2006 dot.  zakazu odbioru tygodniowego okresu odpoczynku (45 godzin) w pojeździe.

   

   

  Na styczeń zaplanowana jest akcja informacyjna polegająca, m.in. na rozdawaniu kierowcom ulotek zawiadamiających o karach z naruszanie zasad odbioru okresu odpoczynku (mandat w wysokości 1500 euro).

   

  W następnych miesiącach przewiduje się restrykcyjne kontrolowanie kierowców pod względem przestrzegania przepisów dot. regularnego tygodniowego odpoczynku, a w razie stwierdzenia naruszeń nakładanie sankcji finansowych.

   

   

  Kontrola będzie ograniczona do pojazdów znajdujących się na parkingach. Ma być przeprowadzana generalnie przez inspektorów, ale także policjantów.

  Podstawą stwierdzenia naruszenia będzie weryfikacja wskazań tachometru z kilku ostatnich tygodni (przy uwzględnieniu prawa do zredukowanego odpoczynku).

   

   

  Zakaz wypoczynku tygodniowego w pojeździe ma charakter bezwzględny (strona holenderska nie dopuszcza możliwości wypoczynku kierowcy „poza kabiną”, w tylnej części pojazdu, ani nie warunkuje zgody na odpoczynek w pojeździe odpowiednim zapleczem sanitarnym parkingu). Kierowca ukarany mandatem za naruszenie przepisów dot. regularnego tygodniowego odpoczynku może kontynuować odpoczynek na parkingu (nie będzie dodatkowo karany, jeśli po otrzymaniu mandatu nie uda się do hotelu).

   

   

  Po nałożeniu mandatu ukarany ma prawo odwołania do sądu.

   

   


   

  WYKAZ I WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA AMBASADY RP W HADZE DLA PROJEKTÓW POLONIJNYCH ZAAKCEPTOWANYCH DO REALIZACJI W II POŁOWIE 2017 R.

   

   

   


   

  LEGITYMACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

   

   

  Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami. Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek wejdą w życie 21 kwietnia 2017 r. Powinno to pozwolić zainteresowanym uczniom, dla których odpowiednio wcześnie zostaną złożone wnioski, uzyskać legitymacje przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski.

   

  Wzór wniosków o legitymacje szkolne

   

   

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady w formie pytań i odpowiedzi.

   

  Kto może otrzymać legitymację?

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół.

   

  Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

   

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych. 

   

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

   

  Jakie dane zawiera legitymacja?

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

   

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

   

  Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty). 

   

  Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

   

  Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły nie trzeba składać dodatkowych dokumentów ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

  Gdzie należy odebrać legitymację?

  Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły to także szkoła przekaże legitymację.  Jeśli wniosek złożony został u konsula to legitymacje odebrać można w konsulacie.

   

  Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

  Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie). 

   

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność  do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

   

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

   

  Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji ?

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

   


   

   

  WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW NA PROJEKTY POLONIJNE I TURA

   

   

   


   

   

  KOMUNIKAT DLA POLSKICH FIRM TRANSPORTOWYCH I KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK WJEŻDŻAJĄCYCH DO HOLANDII

   

   

  W związku z nasilającym się problemem z imigrantami, którzy próbują nielegalnie przedostać się do państw UE ukryci w samochodach ciężarowych, uczulamy firmy transportowe i kierowców ciężarówek, aby odpowiednio zabezpieczali pojazdy wjeżdżające na teren Holandii przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. Dobrą praktyką jest stosowanie urządzeń zabezpieczających (np. profesjonalnych kłódek, uszczelek i kabli przy plandekach), po załadunku, czy dłuższym odpoczynku (nocleg) kierowca powinien dokładnie sprawdzić urządzenia zabezpieczające i pojazd.

   

  W sytuacji, gdy kierowca podejrzewa, iż w jego pojeździe ktoś się ukrywa, powinien skontaktować się z policją w kraju, w którym się znajduje lub zawiadomić służby graniczne.

   

  Za trudnienie się przemytem ludzi prawodawstwo niderlandzkie przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności; a do 4 lat lub karę pieniężną za stworzenie możliwości, udzielanie pomocy w przemycie, posiadanie informacji o działalności innych osób trudniących się przemycaniem ludzi.

   


   

   

   

   

   

   

  UWAGA!

   

  Dzięki platformie EPUAP możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wizyty w Polsce, na przykład:

  • złożyć wniosek dowód osobisty;
  • uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu; 
  • uzyskać wtórnik utraconego prawa jazdy

   

  Sprawdź na www.epuap.gov.pl, jakie inne sprawy możesz załatwić przez internet w wybranym urzędzie.

   

  Aby skorzystać z platformy EPUAP należy potwierdzić swój profil zaufany. Możesz to uczynić w urzędach w Polsce lub w Wydziale Konsularnym w Holandii.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: