close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • POMOC KONSULARNA

   

   

  Funkcje konsularne wykonywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, międzynarodowego, UE oraz zwyczajami międzynarodowymi. Funkcje wykonywane przez polskiego konsula nie moga naruszać ustaw i iinych przepisów obowiazujących w Królestwie Niderlandów. Pomoc konsularna udzielana jest obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

   

   

  W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

  • ułatwić nawiązanie kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka została wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto urzędu konsularnego;
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

   

   

  Konsul nie udziela pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

   

   

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

  Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W Królestwie Niderlandów istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

   

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

   

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul zawiadamia urząd wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania zmarłego o potrzebie powiadomienia rodziny w kraju. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca. Więcej: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów.

   

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają, np. polskie i niderlandzkie, są na terytorium Królestwa Niderlandów traktowane jak obywatele holenderscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie sprawy paszportowe i prawne).

   

   

  Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, jakiej oczekuje obywatel polski.

   

   

  Konsul nie może:

   

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu informację dotyczącą zawód adwokata, notariusza lub tłumacza przysięgłego;
  • wpływać na decyzje w sprawach indywidualnych podejmowane przez władze Królestwa Niderlandów;
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim;
  • wykonywać czynności, której wykonanie:
    
   1)    mogłoby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia jego lub innych osób;
   2)    mogłoby wywołać poważną szkodę;
   3)    wymagałoby nieproporcjonalnie dużych nakładów, a istnieją inne możliwości wykonania czynności łatwo dostępne dla składającego wniosek.

    

    

  Podstawa prawna:

   

  Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: