close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Przyjazd do Polski

   

  Od 21 grudnia 2007 r. Polska jest częścią strefy Schengen, obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, obejmującej 28 państw. Obywatele krajów trzecich mogą przekraczać zewnętrzne granice Polski pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu podróży oraz, w razie takiego wymogu, stosownej wizy. Listy wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 539/2001.

   

  Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

   

  Obywatele państw trzecich przy przekraczaniu granicy zobowiązani są także do uzasadnienia celu podróży i warunków planowanego pobytu, posiadania środków wystarczających na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo posiadać możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Ponadto nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd oraz nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

   

  Wniosek o wydanie wizy powinien zostać złożony oraz  rozpatrzony przez odpowiedni urząd konsularny zgodnie z właściwością terytorialną.

   

  Wnioskujący powinien skontaktować się z właściwym urzędem konsularnym przed złożeniem wniosku w celu uzyskania aplikacji oraz powzięcia informacji o procedurze (w tym elektronicznej rejestracji wniosku) oraz opłacie wizowej. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów.

   

  W niektórych państwach brak jest polskich przedstawicielstw. W takim przypadku wnioskujący zobowiązany jest do złożenia wniosku w odpowiednim polskim urzędzie konsularnym w innym państwie.

   

  Dane teleadresowe polskich placówek dyplomatycznych 

   

   

  Warunki wjazdu do Polski dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym

   

  Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

  • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C)
  • długoterminową polską wizę krajową (D)
  • zezwolenie na pobyt w Polsce
  • zezwolenie na pobyt lub wizę krajową wydane przez inne państwo Schengen.

   

  Okres ważności polskiej długoterminowej wizy krajowej (D) nie przekracza 1 roku.

   

  Warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium strefy Schengen regulują zapisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  Aby wjechać na terytorium państw strefy Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą także spełniać następujące warunki:

   

  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

   

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

   

  Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz Schengen, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

  • wiza lotniskowa (A) – ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska
  • wiza krótkoterminowa (C) – umożliwia pobyt na terytorium Schengen do maksymalnie 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

   

  Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy krajowe (D) oraz zezwolenia na pobyt.
  Posiadacze zezwoleń na pobyt oraz wiz krajowych (D) wydanych przez jedno z państw Schengen mogą podróżować bezwizowo po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie półrocznym.

   

   

  Zasady regulujące ruch osobowy z niektórymi państwami trzecimi - http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady_regulujace_ruch_osobowy/

   

   

  Wnioski o wizy - https://secure.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych. Bliższe informacje dostępne na stronie Policji: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: