close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 • Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy należy koniecznie zapoznać się z przepisami dotyczącymi opieki nad dziećmi. Wiele przydatnych informacji na ten temat można znaleźć w poradniku NOWY W HOLANDII

   

  Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli Państwu na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnych konsekwencji czy traumatycznych przeżyć wynikających z niewiedzy o systemie prawnym regulującym opiekę nad małoletnimi.

   

   

  WIELE ZACHOWAŃ W RELACJACH MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI, PRAWNIE I KULTUROWO DOPUSZCZALNYCH W POLSCE, W INNYCH PAŃSTWACH TRAKTOWANYCH JEST JAKO NARUSZENIE PRAW DZIECKA SKUTKUJĄCE SUROWYMI KONSEKWENCJAMI.

   

  Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej.

   

   

  Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach mogą być zgłaszane tak przez szpitale, szkoły jak i sąsiadów właściwym służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Holandii. 

   

   

  Pamiętać należy również, że obok przepisów miejscowych podstawą prawną wszelkich działań podejmowanych przez miejscowe służby socjalne są  przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z którymi właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach małoletnich są organy sądowe państwa, w którym dzieci aktualnie przebywają.

   

   

  Podkreślenia przy tym wymaga, że sam FAKT POSIADANIA STATUSU CUDZOZIEMCA NIE ZWALNIA W NAJMNIEJSZYM STOPNIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED MIEJSCOWYM PRAWEM NA RÓWNI Z OBYWATELAMI TEGO KRAJU I NIE DAJE PODSTAW DOMAGANIA SIĘ UPRZYWILEJOWANEGO TRAKTOWANIA.

   

   

  Podstawy prawne w dziedzinie opieki nad dzieckiem w Holandii

   

  Podstawą prawną działań służb socjalnych są trzy konwencje:

   

  1. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci zawarta w dniu 19 października 1996 r.
  2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona  w dniu 25 października 1980 r.
  3. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w dniu 29 maja 1993 r.

    

   

  W ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Ministerie van Veiligheid en Justitie), działa Rada Ochrony Dzieci (Raad voor de Kinderbescherming), która jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą ochronę dziecka. Raad voor de Kinderbescherming działa, w oparciu o holenderskie prawo cywilne i karne, w obronie praw dziecka, którego rozwój i wychowanie jest zagrożone. Rada tworzy warunki do zmniejszenia tych zagrożeń i do zapobiegania nim. Prowadzi niezależne dochodzenie czy rozwój dziecka w rodzinie jest zagrożony, daje rekomendacje w procesie sądowym i proponuje środki zaradcze lub sankcje. Ściśle współpracuje z innymi organizacjami.

   

   

  Zadania Rady Ochrony Dzieci i podstawa prawna:

   

  • ochrona dzieci (Kodeks Cywilny - Księga I, art. 239 i art. 254-269)
  • regulacje dot. sprawowania opieki i kontaktów (Kodeks Cywilny - Księga I, art. 251, 377b, art. 377f)
  • nadzór nad nieletnimi (Kodeks Postępowania Karnego - art. 494)
  • adopcja (Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze w dniu 29 maja 1993 r.

   

   

  Działania te dotyczą każdego dziecka mieszkającego w Królestwie Niderlandów, niezależnie od jego narodowości. We wszystkich działaniach Rady na pierwszym miejscu jest dobro dziecka.

   

   

  Broszura zawierająca informacje o działaniu Raad voor de Kinderbescherming (About the Child Care and Protection Board) w wersji angielskiej znajduje się pod adresem: http://www.rvdk.nl/over_de_raad/brochures/vertaalde_brochures/index.aspx

   

  Dzięki współpracy polskiego organu centralnego z holenderskim organem centralnym w sprawach dot. małoletnich powstały polskojęzyczne wersje broszur informacyjnych Holenderskiej Rady Ochrony Dziecka:

   

  O Radzie Ochrony Dziecka

   

  Kiedy wychowanie jest problemem

   

  Ochrona dziecka ma na celu zapobieżenie trudnościom wychowawczym, wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka oraz, jeśli istnieje taka konieczność - częściowe lub zupełne zastąpienie rodziców w tym procesie. Dotyczy to małoletnich, ich rodzin oraz innych osób sprawujących opiekę, w sytuacji zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa, moralności dzieci oraz narażania na poważne niebezpieczeństwo (w ocenie tutejszych władz) jego rozwoju szkolnego, fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego czy społecznego. Przesłanką do podjęcia interwencji może być np. podejrzenie o uraz cielesny, podejrzenie o wykorzystywanie seksualne, wagarowanie, spóźnianie się do szkoły, płacz dziecka, odgłos klapsów. Interwencję podejmuje się na podstawie zgłoszenia, którego mogą dokonać np. sąsiedzi, członkowie rodziny, lekarze, nauczyciele.

   

   

  Zgłoszenie składa się bezpośrednio do Biura ds. Opieki nad Młodzieżą (Bureau Jeugdzorg BJZ) lub do AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) https://vooreenveiligthuis.nl/

   

   

  Informacja z AMK lub BJZ przekazywana jest do Raad voor de Kinderbescherming, która, w zależności od okoliczności, rodzaju problemu, powagi sytuacji podejmuje dalsze działania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, kieruje sprawę do sądu i dziecko może trafić do rodziny zastępczej. Starsze  dzieci (od 12 lat) mogą zostać umieszczone w internacie lub innej placówce opiekuńczej. W pierwszej kolejności Raad voor de Kinderbescherming  stara się ocenić czy rozwój dziecka w rodzinie nie jest zagrożony i czy wystarczy nadzór lub pomoc w osobie kuratora albo mentora. Opieką objęte są dzieci do 18 roku życia.  Instytucją powołaną do bezpośredniego kontaktu z rodziną i z dzieckiem oraz do wykonywania decyzji Rady i sądu jest Biuro ds. Opieki nad Młodzieżą (Bureau Jeugdzorg).

   

   

  Jeżeli dziecko decyzją sądu znajdzie się w rodzinie zastępczej (zazwyczaj jest to termin trzymiesięczny), należy bezwzględnie wypełniać zalecenia sądu, dostosowywać się do wymogów, np. podczas spotkań z dzieckiem. Za wszelką cenę należy unikać wchodzenia w otwarty konflikt z pracownikami Bureau Jeugdzorg, których opinia na temat rozwoju psychofizycznego dziecka oraz z przebiegu spotkania rodziców z dzieckiem jest wykorzystywana w postępowaniu dowodowym w sądzie.

   

   

   

  Należy pamiętać, że kryterium narodowości ma w kontekście spraw rodzinnych drugorzędne znaczenie. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka instytucje holenderskie mają prawo do ingerencji. Sprawa z reguły bardzo szybko trafia do sądu. Decyzje sędziego ds. dzieci mają z reguły charakter czasowy i dlatego istotnym jest ścisłe realizowanie wskazań sądu i dobra współpraca z instytucjami opieki. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.

   

  W przypadku, kiedy sprawa opieki nad dzieckiem trafi do sądu, wskazane jest:

   

  • korzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tematyce rodzinnej i opiekuńczej adwokatów
  • polubowna współpraca z instytucjami i poradniami
  • uprzednie wystąpienie do sędziego o pomoc tłumacza podczas rozprawy w przypadku słabej znajomości języka
  • realizowanie postanowień sądu i odpowiadanie na jego wezwania

   


   

  O Rzeczniku Praw Dziecka w Holandii

   

  - kiedy rodzice/opiekunowie mogą się zwracać do Rzecznika[1]

   

   

  W Konwencji o prawach dziecka określone są prawa dzieci, m.in. prawo do nauki w szkole, życia w bezpiecznym środowisku, ale także prawo do wyrażania swojego zdania. Dobrze, że dzieci mają zagwarantowane należne im prawa, ważne jest przy tym, aby ktoś sprawował ć nadzór nad ich wykonywaniem.

   

  Rzecznik Praw Dziecka w Holandii to jednocześnie instytucja oraz osoba. Obecnie funkcję Rzecznika Praw Dziecka pełni Pani Margerite Kalverboer, współpracując z 12-osobowym zespołem. Tworzą oni razem organizację, która chroni prawa dzieci i młodzieży mieszkającej w Holandii. Robi to na różne sposoby, np.  udzielając porad. Rzecznik może ponadto badać skargi na tle spraw dot. opieki nad dziećmi (jako organ drugiej instancji).  Rzecznik doradza rządowi, izbie niższej parlamentu holenderskiego (Tweede  Kamer), jak również wszystkim innym organizacjom zajmującym się prawami dzieci. Jeśli Rzecznik potrzebuje pozyskać więcej informacji o konkretnej problematyce odnoszącej się do małoletnich może podjąć własne badania i weryfikacje (ostatnio Rzecznik rozpoczął badania dot. dzieci  żyjących w ubóstwie).

   

  Gdy masz pytanie o prawa dziecka, bądź uważasz że jakaś organizacja nienależycie obchodzi się z dzieckiem możesz skontaktować się z  Rzecznikiem Praw Dziecka mailem lub telefonicznie. Rzecznik udziela porad jak poprawić sytuację dziecka, czasem kieruje do innych organizacji, które mogą pomóc w konkretnej sprawie. Dla Rzecznika każdy e-mail i telefon jest ważny – zawsze chodzi o dobro dzieci.

   

  Złożenie skargi do Rzecznika Praw Dziecka

   

  W pierwszej kolejności skarga musi być przedłożona do komisji skarg danej organizacji/instytucji, której dotyczy. Jeżeli nie zgadzasz się decyzją komisji skarg możesz skargę przedłożyć do Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik zbada skargę, jeżeli spełnia ona poniższe warunki:

   

  • dotyczy praw dziecka;
  • dotyczy zdarzenia/sytuacji związanej z dzieckiem poniżej 18-go roku życia;
  • skarga dotyczy organizacji publicznej, organizacji opieki nad młodzieżą, nad dziećmi (tzw. opieki przed- po- szkolnej, opieka przed  4-tym rokiem życia ) lub edukacji;
  • skarga jest już rozpatrywana, jednak rozstrzygniecie jest dla wnioskującego niezadowalające;
  • skarga dot. zdarzenia, do którego doszło w przeciągu ostatniego roku lub też oświadczenie komisji skarg zostało wydane w ciągu ostatniego roku;
  • skarga nie dotyczy wydania decyzji np. o przeniesieniu dzieci z domu w pieczę zastępczą.

   

  Rzecznik nie może  odwołać  się od decyzji sądu, zmienić ich, czy uchylać.

   

  Badanie skargi prowadzi do wydaniearaportu, zawierającego porady i sugestie, jak uniknąć problemów w przyszłości. Organizacje opieki nad dziećmi i młodzieżą nie są zobowiązane do zastosowania się do wskazówek  Rzecznika Praw Dziecka, jednak z doświadczenia Rzecznika wynika, że próbują one zmieniać swoje metody pracy dostosowując je do zaleceń Rzecznika.

   

  Zespół Rzecznika Praw Dziecka posługuje się językami holenderskim i angielskim. Raporty Rzecznika sporządzane są w j. holenderskim. Rzecznik nie gwarantuje usług tłumaczeniowych.

   

  Kontakt do Rzecznika Praw Dziecka

  e-mail: ombudswerk@dekinderombudsman.nl

  od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 17:00

  bezpłatny nr telefonu: 0800 876 54 32

   


   

   

  [1] Informacja opracowana przy współpracy z urzędem holenderskiego Rzecznika Praw Dziecka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: