""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 •  

  Rekrutacja na praktyki w Ambasadzie RP w Królestwie Niderlandów.

  Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Hadze.
   

   

   

  Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi minimalnie jeden miesiąc.

   

   

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki :


  a/ posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE, ewentualnie obywatelstwo krajów trzecich,

  b/ biegle władać językiem polskim i angielskim (znajomość niderlandzkiego mile widziana),

  c/ być studentem co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich (dzienne, wieczorowe lub zaoczne uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą

  lub

  być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych.

  d/ preferowane kierunki studiów: prawo, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

   

   

   

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

  a/ formularza aplikacyjnego (druk aplikacji) wypełnionego w jęz. polskim

  b/ listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim

  c/ kserokopii dowodu osobistego lub polskiego paszportu

  d/ oświadczenia potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj)

  e/ oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj)

   

   

   

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

   

  1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;

   

  2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC;

   

   

   

  Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, 08:15-16:15 od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Ambasada nie pomaga, ani nie pośredniczy w załatwieniu zakwaterowania w Hadze, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia.

   

   

  Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową  upływa na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

   

   

  Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach.

   

  Informacje na temat praktyk zawodowych, absolwenckich, wolontariatu i stażu: kliknij tutaj.

   

   

   

  W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich prosimy o kontakt e-mail: haga.amb.sekretariat@ msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: