close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

   

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  • współmałżonek,
  • bezpośredni zstępni (dzieci), którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka,
  • bezpośredni wstępni (rodzice) pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera

   

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany,
  • 1 fotografia,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku rodzinnym z obywatelem UE,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE, bilety lotnicze),
  • holenderska karta pobytowa,
  • paszport współmałżonka (obywatela UE) – do wglądu

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Rozporządzenie Nr 810/209 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 ustanawiające Wspólnotowy

  Kodeks Wizowy

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2017.900 t.j.) implementująca do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2016.1990, z zm.)

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U.2017.1545 t.j.)

   

   

  Uwaga:

   

  Informujemy, że polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku nie uznaje małżeństw tej samej płci, jak również związków partnerskich. W związku z tym, małżonkowie tej samej płci oraz osoby pozostające w związkach partnerskich nie są traktowani jako małżeństwo przy przekraczaniu polskiej granicy.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: