close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Królestwa Niderlandów, obowiązana jest zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia utraty paszportu lub paszportu tymczasowego należy wypełnić i złożyć osobiście w urzędzie konsularnym formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  Jeżeli utracili Państwo w Królestwie Niderlandów swój polski dowód osobisty lub został on uszkodzony należy ten fakt niezwłocznie zgłosić. Wypełniony formularz zgłoszenia (POBIERZ formularz) należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady w Hadze:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty, albo
  • faksem  (+31 (0) 70 79 90 147).

   

  Nie jest możliwe zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu e-mailem.

   

  UWAGA:

   

  W punkcie formularza „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu” należy wskazać HOLENDERSKI adres do korespondencji. Zaświadczenia nie są wysyłane na adresy w Polsce.

   

  Jeśli posiadacie Państwo profil zaufany e-PUAP zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu możecie dokonać w formie dokumentu elektronicznego,  zob. więcej: https://obywatel.gov.pl/

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: